HIV/AIDSの基礎知識

検査相談マップ「for foreigners」

This page provides users with the information on HIV testing and counseling in Japan.

Mapa de locais para Aconselhamento e teste de HIV no Japão

Guía para la prueba de VIH y consultas sobre VIH/SIDA en Japón

สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะภาษาญี่ปุ่น
ขอแนะนำระบบการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและระบบการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเอดส์หรือเชื้อเอชไอวี
ของญี่ปุ่น

日本的HIV检查・咨询介绍图

Mapa ng pagpapayo sa pagsusuri ng HIV at HIV / AIDS

일본의 HIV검사체제와 HIV/AIDS의 상담체제 소개

Quy trình xét nghiệm và tư vấn HIV/AIDS ở Nhật Bản

日本のHIV検査とHIV/AIDS相談について(やさしい日本語でせつめい)